Вила „Даница“ – „Шумска кућа“ на Руднику

Вила „Даница“ – „Шумска кућа“ на Руднику

Гра­ђе­вин­ски пред­у­зи­мач Фон Хер­ман, Ау­стри­ја­нац ро­ђен у Бе­о­гра­ду кра­јем XIX ве­ка, са­гра­дио је на Руд­ни­ку при­ват­ну ку­ћу (ви­лу) за се­бе и сво­ју по­ро­ди­цу. Он је, као је­дан од 1300 ка­пла­ра, пре­жи­вео по­вла­че­ње пре­ко Ал­ба­ни­је у Пр­вом свет­ском ра­ту и био те­шко ра­њен у бор­би. У Бе­о­гра­ду је из­ме­ђу два ра­та из­гра­дио мно­ге стам­бе­не и при­вред­не објек­те (ме­ђу њи­ма фа­бри­ку ау­то­мо­би­ла, са­да Ин­ду­стри­ју мо­то­ра у Ра­ко­ви­ци).

Ви­ла „Да­ни­ца“, ка­ко се пр­во­бит­но зва­ла, по­диг­ну­та је три­де­се­тих го­ди­на ХХ ве­ка на Ду­гој њи­ви, два ки­ло­ме­тра од ва­ро­ши­це пре­ма Ве­ли­ком и Ма­лом Штур­цу, окру­же­на зе­ле­ни­лом че­ти­на­ра. Иа­ко ви­ше пу­та па­ље­на и пљач­ка­на у рат­но до­ба, Хер­ма­но­ва ви­ла, ка­ко су је Руд­ни­ча­ни нај­че­шће зва­ли, ни­ка­да ни­је би­ла сру­ше­на, за­хва­љу­ју­ћи из­у­зет­но со­лид­ној град­њи, ја­ким ка­ме­ним зи­до­ви­ма. И по­ред мно­гих за­слу­га и број­них вој­них од­ли­ко­ва­ња, у про­це­су на­ци­о­на­ли­за­ци­је Хер­ма­ну је од­у­зет ве­ли­ки део имо­ви­не, из­ме­ђу оста­лог и ви­ла на Руд­ни­ку. По­год­но­сти ко­је је она пру­жа­ла, као и ме­сто на ко­ме се на­ла­зи, на­ве­ле су ло­кал­не вла­сти На­род­ног од­бо­ра Та­ков­ског сре­за да 1953. го­ди­не за­поч­ну ње­ну по­прав­ку, и по­том је као ре­пре­зен­та­тив­ни обје­кат уго­шћа­ва­ла мно­ге „ви­со­ке“ го­сте. Да­нас је ку­ћа у по­се­ду Јав­ног пред­у­зе­ћа „Ср­би­ја­шу­ме“, и под на­зи­вом „Шум­ска ку­ћа“ слу­жи као уго­сти­тељ­ски и сме­штај­ни обје­кат.

X