Акти установе

Акти установе

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја  у Музеју рудничко–таковског краја Горњи Милановац  подноси се, у складу са чланом 15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, писмено.

Захтев мора да садржи: назив и адресу Установе Музеј рудничко–таковског краја Горњи Милановац, податке о тражиоцу информације (име, презиме, адреса, телефон или други подаци за контакт), што прецизнији опис информације која се тражи (јасно наведена информација која се тражи, односно на шта се конкретно она односи) и начин достављања информације. Захтев може, али не мора, да садржи разлоге као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

Адреса на коју се подноси је Синђелићева 7, 32300 Горњи Милановац

ПРЕУЗМИТЕ ЗАХТЕВ

Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значај испред Музеја рудничко–таковског краја је Тања Гачић, виши кустос-историчар уметности Одељења историје уметности e- mail informacijeodjavnoznacaja@muzejgm.org

Ако захтев не садржи горе наведене податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице Музеја рудничко–таковског краја Горњи Милановац дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни.

Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступити, Установa Културни центар ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Музеја рудничко–таковског краја Горњи Милановац је дужнa да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је зхтев поднет писмено.

Захтев се подноси на образцу за подношење захтева, али ће Установa Културни центар размотрити и захтев који није сачињен на том обрасцу.

У складу са чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Музеја рудничко–таковског краја Горњи Милановац је дужно да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања  службе техничког секретара Музеја рудничко–таковског краја.

Ако Музеја рудничко таковског краја Горњи Милановац није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема захтева поступи по истом, дужно је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, изда му, односно упути копију тог документа.

Ако Културни центар на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику у складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Музеја рудничко–таковског краја Горњи Милановац ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог докумета, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију.

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама Установе Културни центар.

Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ који садржи тражену информацију изврши у друго време од времена које му је одредило Установе Културни центар.

Лице које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.

Ако удовољи захтеву, Установа Културни центар неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку.

Ако Музеј рудничко – таковског краја одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужно је да донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења.

У складу са чланом 17. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.

Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања.

Када Музеја рудничко – таковског краја Горњи Милановац не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев Поверенику и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по његовом знању, документ налази.

Тражилац може изјавити жалбу Поверенику у року од 15 дана од достављања решења Музеју рудничко – таковског краја Горњи Милановац, у складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

На сајту Poverenika за информације од јавног значаја и заштиту података о личности (www.poverenik.rs) можете преузети и Образац жалбе против одлуке органа власти, Образац жалбе када се није одлучивало по захтеву (ћутање управе) и примере тужби.

Правилник о раду можете преузети ОВДЕ.

Правилник о раду Управног одбора можете преузети ОВДЕ.

X