Црква Светог Ђорђа на Руднику

Црква Светог Ђорђа на Руднику

Од ка­да су Тур­ци 1453. осво­ји­ли Руд­ник и по­ру­ши­ли ње­го­ве хра­мо­ве, цр­кве­на зво­на у ње­му се ни­су огла­си­ла све до 2006. го­ди­не ка­да је епи­скоп жич­ки Хри­зо­стом др­жао слу­жбу у осве­шта­ном но­во­са­гра­ђе­ном хра­му по­све­ће­ном Све­том Ђор­ђу. При­ли­ком ра­до­ва на из­град­њи цр­кве, ма­ја 1992. го­ди­не от­кри­ве­на је ма­ња оста­ва нов­ца из го­ди­на из­ме­ђу 1340. и 1345, од ко­јих њих не­ко­ли­ко при­па­да нов­цу кра­ља Ду­ша­на.

X